Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kronológia


ÉV

Erdélyi Fejedelemség

Királyi Magyarország

Távoli érdekességek

1580

Európai körkép: A török szultán III. Murád. Zajlik a török-perzsa háború (1578-90), északon a livóniai háború, Németalföldön szabadságharc, Franciaországban vallásháború. Anglia trónján I. Erzsébet ül. A spanyol uralkodó II. Fülöp, Az orosz uralkodó IV. (Rettegett) Iván.

1580

Bethlen Gábor megszületik Marosillyén. Erdély fejedelme Báthori István – egyben lengyel király is. Távollétében Báthori Kristóf irányítja a fejedelemséget.

A magyar király I. Rudolf Prágából uralkodik

A spanyol-portugál perszonálunió kezdete.

Francis Drake visszaér a Földkörüli útjáról.

1581

Báthori Kristóf halála.

A kolozsvári jezsuita kollégium főiskolává alakul.

 

XIII. Gergely pápa naptárreformja

1582

Báthori István lengyel királyként törökellenes összefogást sürget Velence, a spanyol Habsburgok, Lengyelország és Erdély összefogásával, a pápaság remélt támogatásával.

Bethlen Gábor öccse, Bethlen István, (később bátyja távollétében kormányzó, majd fejedelem) születése

 

 

1583

Báthori István Báthori Zsigmondot jelöli ki erdélyi kormányzónak; kiskorúsága idejére háromfős kormányzótanácsot állít mellé.

I. Rudolf és III. Murád szultán biztosai megújítják a drinápolyi békét.

Megjelenik a Gergely-naptár első magyarországi változata.

A németalföldi szabadságharc: Orániai Vilmost meggyilkolják.

1584

 

Nagyszombatban kiadják az első magyar törvénygyűjteményt, a Corpus Juris Hungaricit.

I. Fjodor orosz cár

Spanyolországban elkészül II. Fülöp palotája, az Escorial.

1585

Báthori István a háromfős kormányzótanács helyére Ghyczy János váradi főkapitányt nevezi ki erdélyi kormányzóvá

 

 

1586

Báthori István halála a lengyelországi Grodnóban; Erdélyben utóda Báthori Zsigmond

 

Báthori István halála után a lengyel király a svéd származású III. (Vasa) Zsigmond király.

Anglia: Stuart Mária kivégzése

1588

Ghyczy János a medgyesi országgyűlésen lemond a kormányzóságról, ahol - a kijelölt fejedelem nagykorúsítása fejében - kiűzetik Erdélyből a jezsuitákat;

ezután Báthori Zsigmond (1588-1602) leteszi esküjét, és átveszi a fejedelemség irányítását.

Az országgyűlés Pozsonyban hivatalosan is elfogadja a Gergely-naptárat.
Balassi Bálint megírja a Szép magyar comedia című drámát.

Anglia partjainál a spanyol armada pusztulása.

1589

 

Balassi Bálint: Végek dicsérete

Franciaországban meggyilkolják III. Henrik királyt. Ezzel a Bourbon-dinasztia kerül hatalomra IV. Henrik trónra lépésével.

1590

 

III. Murád szultán és II. Rudolf császár ismét megújítják a drinápolyi békét.

Megjelenik Károlyi Gáspár gönci lelkipásztor protestáns Biblia-fordítása, a Vizsolyi Biblia.

Naresuan lesz Sziám királya, aki felszabadítja országát Burma uralma alól, és elkezdődik Sziám virágzó korszaka.

1591

Erdélybe érkezik Alfonso Carillo jezsuita atya.

Tizenötéves háború kezdete a Habsburgok és az Oszmán Birodalom között.

 

1592

 

A törökök elfoglalják a horvát végek kulcsát, Bihácsot.

Bocskai István Várad főkapitánya lesz.

VIII. Kelemen pápa

1593

Bethlen Gábor Báthori Zsigmond gyulafehérvári udvarába kerül

Keresztény győzelem Sziszeknél a várat ostromló Haszán boszniai pasa felett.

Szinán nagyvezír elfoglalja Veszprémet és Palotát.

Pálffy Miklós és Christoph von Teuffenbach vezetésével a királyi csapatok győzelme Pákozdnál, északon Romhánynál, majd visszafoglalják Divény, Fülek, Szécsény, Buják, Somoskő, Hollókő, Drégely, Ajnácskő és Nógrád várát.

Pestis Londonban.

Christoper Marlowe drámaírót és költőt egy kocsmában meggyilkolják.

 

Franciaország: IV. Henrik katolikus hitre tér át. Párizs megér egy misét?

 

1594

 

Mátyás főherceg vezetésével a ostromolják a török kézen lévő Esztergomot; ahol hősi halált hal a költő Balassi Bálint.

Szinán nagyvezír elfoglalja Tatát, Győrt; az Észak-Dunántúl török fennhatóság alá kerül, Komáromot azonban sikertelenül ostromolják

IV. Henrik francia király 5 év után bevonulhat saját fővárosába, Párizsba.

1595

Bocskai István - Báthori Zsigmond fejedelem követeként - Prágában aláírja Erdély és a Habsburg Birodalom szerződését.

Az erdélyi és havasalföldi csapatok Gyurgyevónál megverik Szinán nagyvezírt.

Kara Ali bég feladja a keresztények által július 1-je óta ostromolt Esztergom várát.

III. Mehmed az új török szultán.

A spanyol-francia háború kezdete

1596

 

III. Mehmed szultán elfoglalja Eger várát; a törökök megszervezik az egri vilájetet.

A mezőkeresztesi csatában III. Mehmed legyőzi a Miksa főherceg vezette hadakat.

Franciaországban megszületik René Descartes filozófus, matematikus, természettudós

1597

Megállapodás II. Rudolf császár és Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem között Erdély átadásáról.

Pápát három évi megszállás után visszafoglalják a töröktől.

 

1598

 

Adolf Graf von Schwarzenberg és Pálffy Miklós csapatai rajtaütésszerűen visszafoglalják Győrt.

A nantes-i ediktum Franciaországban rögzíti a hugenották jogait.

Spanyolországban III. Fülöp kezd uralkodni.

Oroszországban Borisz Godunov trónra lépése

1599

Az új erdélyi fejedelem, Báthori András Sellenberknél vereséget szenved Vitéz Mihály havasalföldi vajdától, és menekülés közben megölik; Vitéz Mihály erdélyi uralmának kezdete.

 

Angliában megszületik Oliver Cromwell

1600

Rudolf király megbízásából Giorgio Basta felső-magyarországi főkapitány csapataival bevonul Erdélybe.

A miriszlói csata: a királyi és erdélyi csapatok megverik Vitéz Mihály vajda hadait.

Bethlen Gábor harcai Mihály havasalföldi vajda és Basta császári tábornok rémuralma ellen. (1600-1602)

 

A törökök beveszik Kanizsa várát, majd megszervezik a kanizsai vilajetet (1601-ben császári hadjárat indul visszavételére, sikertelenül).

Róma: Giordano Bruno máglyahalála.

 

A svéd-lengyel háború kezdete.

1601

A goroszlói csata: Giorgio Basta és Vitéz Mihály vajda egyesült serege legyőzi Báthori Zsigmond csapatait.

Giorgio Basta orvgyilkosokkal megöleti Vitéz Mihályt.

Székely Mózes erdélyi új erdélyi fejedelem veresége Nagydemeternél

A királyi haderő visszafoglalja a még 1543-ban elesett Székesfehérvárt.

Shakespeare lesz a londoni Globe színház igazgatója, és megírja leghíresebb drámáit (Antonius és Cleopatra, Julius Caesart, Hamlet, Lear Király, Othello)

1602

Rudolf király Basta generálist Erdély kormányzójává nevezi ki.

Bethlen Gábor támogatja a fejedelmet a Basta elleni háborúban, majd török területre (Temesvár, majd Nándorfehérvár)  menekül.

A törökök újból visszaveszik Székesfehérvárt. Watthay Ferenc költő és végvári kapitány török fogságba kerül.
Buda sikertelen ostroma.

Megalapítják a Holland Kelet-indiai Társaságot.

1603

Radul havasalföldi vajda Brassó mellett legyőzi Székely Mózes fejedelem seregét, aki elesik az ütközetben.

 

Anglia trónján az első Stuart, I. Jakab király. Az angol-skót perszonálunió kezdete.

I. Ahmed török szultán.

1604

Bethlen csatlakozik Bocskaihoz, támogatja, hogy álljon a Habsburg ellenes felkelés élére

 

 

 

 

 

 

 

Belgiojoso felső-magyarországi főkapitány katonáival elfoglalja és átadja a katolikusoknak a kassai Szent Erzsébet evangélikus templomot.

Bocskai István hajdúi Álmosdnál legyőznek egy jelentősebb császári sereget.

Bocskai veresége előbb Osgyánnál, majd Edelénynél Giorgio Basta generális csapataitól.

Nürnbergben megjelenik Szenczi Molnár Albert latin-magyar, magyar-latin szótára.

Francia hajók a karibi szigetvilágban

1605

A marosszerdai országgyűlésen a székelyek és a vármegyei nemesek fejedelmükké választják Bocskai Istvánt; szeptember 14-én a medgyesi országgyűlés iktatja be tisztébe.

Bocskai elfoglalja Segesvárt.

 

Bethlen Gábor és Károlyi Zsuzsanna házassága

Bethlen Gábor javaslatára a Szerencsen összehívott országgyűlésen Bocskait kiáltják ki Magyarország fejedelmévé

Bocskai István Rákos mezején átveszi Lala Mehmed nagyvezírtől az őt Magyarország királyának címző szultáni athnámét és -  ajándékként - a napjainkban Bécsben őrzött Bocskai-koronát.

Bocskai István közel tízezer hajdút telepít le kiváltságokkal Szabolcs megyében.

V. Pál pápa

 

Trónharcok Oroszországban

 

 

1606

A bécsi pacificatio Bocskai István fejedelem és I. Rudolf magyar király között.

Bocskai István fejedelem meghal Kassán

Bocskai közvetítésével megkötik a zsitvatoroki békét a bécsi udvar és a Porta között.

Az első (ismert) részvény – a Holland Kelet-indiai Társaság adta ki.

1607

Erdély fejedelme: Rákóczi Zsigmond (1607-1608)

Bethlen Báthory Gábor tanácsadója – emiatt a fejedelem letartóztatja

Hajdúfelkelés robban ki

Észak-amerikai angol gyarmat, Jamestown megalapítása (Virginia)

1608

Bethlen Gábor megszerzi a szultán hozzájárulását fejedelemségéhez

Erdély fejedelme: Báthori Gábor (1608-1613) fejedelemsége idején Bethlen a tanácsosa, majd az udvari hadak kapitánya.

 

Báthori Gábor és a hajdúk megegyezése, a hajdúfelkelés vége.

II. Rudolf - a császári címet megtartva - Mátyás főherceg javára lemond Magyarország, Horvátország és az osztrák örökös tartományok trónjáról.

A pozsonyi országgyűlésen törvénybe iktatják a bécsi békét, a szabad vallásgyakorlatot, királlyá választják és megkoronázzák II. Mátyást (1608-1619), Illésházy Istvánt választják az 1562 óta betöltetlen nádori tisztségre.

A Német-római Császárságban megalakul a Protestáns Unió egyes tartományi urak és hercegek vezetésével.

A francia gyarmatosítók megalapítják Québecet.

 

 

1609

A fejedelem kinevezi Bethlent az udvari lovasság főkapitányává azaz főgenerálissá és Hunyad vármegye főispánjává

 

A Német-római Császárságban megalakul a Katolikus Liga.

Spanyolország fegyverszünetet köt Németalfölddel

1610

Báthory Gábor hajdúszabadságot ad Szalontának.

Eljárás indul Nádasdy Ferenc özvegye, Báthory Erzsébet ellen, boszorkányság vádjával.

Az evangélikus egyház zsinata Zsolnán.

A katolikus egyház zsinata Nagyszombatban, az ellenreformáció megindítása.

XIII. Lajos uralkodásának kezdete Franciaországban.

Galilei csillagászati távcsöve

Holland India (Indonézia).

1611

A fejedelem a Habsburgokhoz közeledik, és hadseregét a törökök ellen gyűjti - ezért Bethlen figyelmezteti a temesvári pasát. Levele azonban Báthory kezébe jutott, így kegyvesztetté lett, és a fejedelem hamarosan már meg is akarta öletni.

 

Az első holland telepek Dél-Afrikában (búrok)

1612

Bethlen Gábor ismét török területre menekül (Temesvár), és nyíltan szakít Báthorival.

Prágában meghal II. Rudolf császár; utódát, II. Mátyás magyar királyt jún. 13-án német-római császárrá koronázzák.

 

1613

Bethlen Drinápolyban elnyeri a török támogatását.

Báthory Gábort meggyilkolják a hajdúk.

A kolozsvári országgyűlésen a rendek a török által támogatott Bethlen Gábort választják fejedelemmé

Pozsonyban megjelenik Pázmány Péter Isten igazságára vezérlő kalauz című munkája.

Romanovok az orosz trónon. I. Mihály cár.

Japán: a külföldi kereskedők kizárása, a japán elzárkózás kezdete

1614

Bethlen visszaadja Szeben városát a szászoknak

Visszaszerzi az eladományozott földet

A fontosabb kiviteli cikkekre állami monopóliumot vet ki

Báthory Erzsébet meghal csejtei birtokán.

Az utolsó rendi gyűlés Franciaországban (1789-ig). A francia abszolutizmus kezdete.

1615

Bethlen és II. Mátyás megbízottai Nagyszombaton találkoznak

→ II. Mátyás elismeri Erdély szabad fejedelemválasztó jogát

Bethlen pedig Erdélynek a magyar királysághoz tartozását

A zsitvatoroki béke húsz esztendőre történő megújításakor megkötik az első Habsburg-török kereskedelmi egyezmény.

Thomas Hobbes: A leviathán című műve.

1616

Bethlen Gábor elfoglalja a saját katonasága által védett Lippa várát, majd átengedi a törököknek, mintegy hatalomra juttatásának zálogát.

II. Mátyás király Pázmány Pétert esztergomi érsekké nevezi ki, aki tisztét 1637-ig tölti be.

Róma elítéli Kopernikusz elméleteit.

Angliában meghal William Shakespeare.

1617

 

 

I. Musztafa török szultán.

1618

 

 

A cseh rendek prágai felkelésével megkezdődik a harmincéves háború.

II. Oszmán török szultán.

1619

Bethlen Gábor csatlakozik seregével a cseh rendek Habsburg-ellenes felkeléséhez; elfoglalja Kassát, Érsekújvárt, majd Pozsonyt ( és megszerzi az itt őrzött koronát).

Meghal II. Mátyás király, trónra lép II. Ferdinánd (1619-1637).

Kepler: A világ harmóniája – a bolygók Nap körüli keringéséről.

1620

Bethlen Gábor visszautasítja a pozsonyi országgyűlés által felajánlott magyar királyi címet, csak a „Magyarország fejedelme” címet.

Bethlen szabad vallásgyakorlatot biztosít

A besztercebányai országgyűlés királlyá választja Bethlent, ám ő nem koronáztatja meg magát.

A fehérhegyi csatában a protestáns csehek veresége.

A Mayflower hajó kiköt Észak-Amerikában.

1621

Bethlen legnagyobb győzelme, Érsekújvárnál.

A nikolsburgi pacificatio Bethlen Gábor és II. Ferdinánd között. Bethlen lemond a magyar királyi címről, de megkap hét felső-magyarországi vármegyét.

A habánok (anabaptisták) betelepítése, akik cserép, vas, fa, üvegedényekkel látták el Erdélyt.

 

XV. Gergely pápa

Az első hálaadás ünnepe Észak-Amerikában.

Lejár a spanyol-németalföldi fegyverszünet, a háború újra kitör.

1622

Bethlen Gábor Gyulafehérvárra telepíti a nagyszombati nyomdát

Károlyi Zsuzsanna (Bethlen első felesége) halála

 

 

1623

Bethlen Gábor fejedelem második hadjárata II. Ferdinánd ellen.

Pázmány Péter papnevelő intézetet alapít Bécsben (Pazmaneum).

Szenci Molnár Albert magyar fordításban kiadja Kálvin A keresztény hit rendszere című művét.

VIII. Orbán pápa

IV. Murád török szultán.

1624

A második bécsi béke Bethlen Gábor és II. Ferdinánd között.

Boszorkányperek Erdélyben

 

 

1625

Bethlen kiváltságlevele Hajdúböszörménynek.

A zsitvatoroki békességet ismét megújító (balassa)gyarmati béke a bécsi udvar és a Porta között. A soproni országgyűlés nádorrá választja Esterházy Miklóst; tisztét 1645-ig tölti be.

Angliában I. Stuart Károly, Spanyolországban IV. Fülöp kezd uralkodni.

Anglia, Dánia és Hollandia megkötik a Hágai szerződést.

1626

Bethlen Gábor második házassága – Brandenburgi Katalinnal.

Bethlen belép a protestáns országok Westminsteri szövetségébe, majd következik harmadik hadjárata Magyarországon: Albrecht Wallenstein és Bethlen seregei kölcsönösen elkerülik a döntő összecsapást.

A pozsonyi béke II. Ferdinánd és Bethlen között: a nikolsburgi és a bécsi béke megújítása.

Bécsben megjelenik az első teljes katolikus Biblia-fordítás, Káldi György munkája.

Roger Bacon angol filozófus halála. Leghíresebb művét, Az új Atlantiszt ebben az évben adják ki.

Új-Amszterdam „néhány üveggyöngyért” a hollandoké lesz a későbbi Manhattan.

1627

 

A szőnyi béke: a zsitvatoroki béke megújítása II. Ferdinánd császár és IV. Murád szultán között.

Franciaország: a Nimes-i ediktum – a protestáns vallásszabadság korlátozása.

1628

Bethlen Mezősas városának hajdúszabadságot adományoz.

 

Richelieu bíboros XIII. Lajos főminisztere

1629

Bethlen a nemesi rendbe emeli a kálvinista prédikátorokat, tanítókat és utódaikat.

Bethlen Gábor halála Gyulafehérvárott; utóda Brandenburgi Katalin 1630-ig

 

Lübecki béke: a harmincéves háború dán szakaszának lezárása.

1630

I. Rákóczi György, Erdély Bibliás őrálló fejedelme (1630-1648).

Erdély aranykora folytatódik